CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chính Sách Bảo Mật này (“Chính Sách“) mô tả cách thức của dịch vụ vận chuyển SenGo thuộc sàn thương mại điện tử Sen Đỏ (sau đây gọi tắt là SenGo) thu thập, xử lý và tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của khách hàng (sau đây gọi tắt là Nhà Bán Hàng) thông qua việc sử dụng dịch vụ vận chuyển của SenGo.
Điều 1: Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân

1.1 Nhà Bán Hàng cam kết, tuyên bố và bảo đảm rằng Nhà Bán Hàng sẽ chỉ sử dụng và xử lý Dữ Liệu Cá Nhân: i) cho mục đích thực hiện Thỏa Thuận Với Dịch vụ vận chuyển SenGo hoặc Thỏa Thuận Mua Bán với Người nhận hàng và sẽ không tiết lộ cho bên thứ ba bất kỳ nào; ii) tuân thủ theo các yêu cầu và quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân; và iii) theo cách thức mà đảm bảo Dịch vụ vận chuyển SenGo vẫn duy trì tính tuân thủ theo quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

1.2 Nhà Bán Hàng cam kết thêm rằng, Nhà Bán Hàng sẽ áp dụng các biện pháp bảo mật cần thiết để đảm bảo Dữ Liệu Cá Nhân được lưu giữ an toàn và bảo quản phù hợp với pháp luật về bảo vệ dự liệu cá nhân, và chấp thuận cho phép Dịch vụ vận chuyển SenGo tiến hành các đợt kiểm tra cần thiết để đảm bảo tính tuân thủ của Nhà Bán Hàng.

1.3 Nhà Bán Hàng miễn trừ cho Dịch vụ vận chuyển SenGo và Các Bên Liên Kết của Dịch vụ vận chuyển SenGo và đồng ý bồi hoàn, bảo vệ và không để SenGo (và Các Bên Liên Kết của Dịch vụ vận chuyển SenGo, các viên chức, giám đốc, nhân viên và đại lý) chịu thiệt hại đối với bất kỳ Khiếu Nại phát sinh từ hoặc liên quan đến Dữ Liệu Cá Nhân.

Điều 2: Bảo Mật Thông Tin

2.1 Theo “ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN” thì “Thông Tin Mật” được định nghĩa là bất kỳ dữ liệu hoặc thông tin nào thuộc quyền sở hữu của bên tiết lộ và các Bên Liên Kết (“Bên Tiết Lộ”) và không được phổ biến ra công chúng, dù ở dạng hữu hình hay vô hình bao gồm, nhưng không giới hạn: i) chiến lược marketing, kế hoạch, thông tin tài chính, hoặc các dự án, hoạt động, ước tính doanh số và kế hoạch kinh doanh liên quan đến các hoạt động kinh doanh trong quá khứ, ở hiện tại hoặc trong tương lai của bên đó; ii) kết quả thực hiện trong quá khứ hoặc ở hiện tại, bao gồm các Đơn Hàng và khối lượng; iii) kế hoạch và chiến lược mở rộng nào; iv) bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào, và danh sách Người nhận hàng và các nhà cung cấp; v) thông tin kỹ thuật hoặc khoa học, phát minh, thiết kế, quy trình, thủ tục, công thức, cải tiến, công nghệ hoặc phương pháp; vi) khái niệm, báo cáo, dữ liệu, bí quyết, công việc đang thực hiện, thiết kế, công cụ phát triển, thông số kỹ thuật, phần mềm máy tính, mã nguồn, mã đối tượng, biểu đồ, cơ sở dữ liệu, phát minh, thông tin và bí mật thương mại; và vii) bất kỳ thông tin nào khác mà sẽ được công nhận hợp lý là thông tin mật của Bên Tiết Lộ.

2.2 Bên nhận Thông Tin Mật (“Bên Nhận”) sẽ không tiết lộ Thông Tin Mật, trừ trường hợp được sự chấp thuận trước bằng văn bản của Bên Tiết Lộ. Bên Nhận thông tin chỉ được phép sử dụng Thông Tin Mật cho mục đích thực hiện “ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN.

2.3 Thông tin Mật sẽ không bao gồm bất kỳ thông tin mà:

  • Đã được bên tiếp nhận biết một cách chính thức vào thời điểm tiết lộ thông tin
  • Được tiết lộ cho Bên Tiếp Nhận bởi một bên thứ ba có quyền tiết lộ thông tin và không bị ràng buộc bởi bất kỳ nghĩa vụ, giới hạn bảo mật nào;
  • Đã được công chúng biết đến tại thời điểm tiết lộ thông tin mà không phải do lỗi của Bên Tiếp Nhận;
  • Thông tin được phát triển độc lập bởi Bên Tiếp Nhận mà không tiếp cận, sử dụng các Thông Tin Mật của Bên Tiết Lộ. Thêm vào đó, Bên Tiếp Nhận sẽ được phép tiết lộ các Thông Tin Mật của Bên Tiết Lộ cho việc mở rộng và hợp tác giữa Hai Bên, tuy nhiên việc tiết lộ thông tin phải được sự đồng ý bằng văn bản của Bên Tiết Lộ. Bên Tiếp Nhận cũng sẽ được phép tiết lộ các Thông Tin Mật cho bên tư vấn thuế, tư vấn pháp lý hoặc theo yêu cầu của Tòa án, cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

 

2.4 Trả lại Thông Tin Mật: Bên Nhận sẽ trả lại và giao lại cho Bên Tiết Lộ mọi tài liệu hữu hình bao gồm Thông Tin Mật được cung cấp theo (“ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN”) và mọi biên bản, ghi chú, tóm tắt, bản ghi nhớ, bản vẽ, sách hướng dẫn, hồ sơ, trích dẫn hoặc thông tin phái sinh xuất phát từ đó và mọi chứng từ hoặc tài liệu khác (sau đây gọi là “Các Ghi Chú”) (và mọi bản sao của bất kỳ Ghi Chú nào nói trên, bao gồm các bản sao đã được chuyển thành dữ liệu trên máy tính ở dạng hình ảnh, dữ liệu hoặc hồ sơ xử lý bằng word bất kể bằng tay hay bằng cách chụp hình, (sau đây được gọi là “Các Bản Sao”) dựa trên hoặc bao gồm bất kỳ Thông Tin Mật nào, ở bất kỳ dạng lưu trữ hay phục hồi, sau thời điểm nào xảy ra sớm hơn trong các thời điểm sau đây:

  • Chấm dứt (“ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN”);
  • Vào thời điểm mà Bên Tiết Lộ yêu cầu như vậy.
Việc trả lại các thông tin mật phải được thực hiện trong vòng 24 (hai mươi bốn) giờ sau khi xảy ra các sự kiện được nêu trên đây.

 

Tạo Đơn Ngay Đóng